eWykonawca

eWykonawca.pl jest platformą internetową, dzięki której artyści STOART po zalogowaniu mają możliwość wglądu do indywidualnego konta.

Po zawarciu umowy oraz wyrażeniu woli korzystania z elektronicznego dostępu do baz danych STOART (osobiście w Biurze STOART albo drogą elektroniczną na adres eWykonawca@stoart.org.pl) otrzymują Państwo dostęp do platformy eWykonawca, poprzez którą mogą Państwo m.in. uzyskiwać na bieżąco informacje o należnych wynagrodzeniach oraz składać oświadczenia woli związane z wykonywaniem umowy. Oświadczenia te mogą też być składane na piśmie albo pocztą elektroniczną na adres stoart@stoart.org.pl, wysłaną z adresu wskazanego przez Państwa w umowie.

W trakcie obowiązywania umowy prosimy o bieżące zgłaszanie nowych artystycznych wykonań i aktualizowanie informacji o wcześniejszych wykonaniach (przez platformę eWykonawca albo na formularzu określonym w załączniku nr 2A do umowy) wraz z ewentualnymi oświadczeniami woli o proporcji podziału wynagrodzeń pomiędzy artystów wykonawców (na piśmie).

Prosimy również o bieżące informowanie STOART o:

  • udzieleniu osobie trzeciej licencji na niekomercyjne korzystanie z artystycznych wykonań objętych umową;
  • zmianach dotyczących danych kontaktowych, pseudonimów artystycznych lub sposobu wypłaty wynagrodzeń;
  • powierzeniu zarządzania prawami do artystycznych wykonań, w zakresie nieobjętym umową zawartą ze STOART, innej polskiej lub zagranicznej organizacji zbiorowego zarządzania (informacja może być złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do umowy).