Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z ustawą  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku artystom wykonawcom służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznych wykonań.

Masowe korzystanie z artystycznych wykonań w formie nadań telewizyjnych czy radiowych, publicznego odtwarzania, reemisji, wyświetlania albo udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym uniemożliwia sprawowanie kontroli nad ich wykorzystaniem, tym bardziej, że współczesna eksploatacja artystycznych wykonań przebiega również transgranicznie. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów korzystających z artystycznych wykonań, prowadzenie indywidualnych negocjacji z każdym z nich jest w praktyce niemożliwe.
Z tego powodu istnienie systemu zbiorowego zarządu jest niezbędne. Zarząd ten wykonywany jest przez wyspecjalizowane organizacje. Dlatego też artyści mogą powierzyć ochronę swoich praw organizacji STOART, która reprezentuje artystów wykonawców wszystkich gatunków muzyki. Jesteśmy organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, której statutowym celem jest:

 1. zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych STOART praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 2. popularyzowanie działań artystów wykonawców oraz ułatwianie rozwoju tych działań,

 3. udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym , będącym członkami zwyczajnymi lub członkami - kandydatami, w miarę potrzeb i możliwości.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 1. doskonalenie systemu wykonywania zbiorowego Zarządu,

 2. zajmowanie stanowiska wobec spraw dotyczących całokształtu kultury muzycznej,

 3. współpracę z osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą,

 4. organizowanie oraz firmowanie sympozjów i kursów – w ramach własnych możliwości lub wspólnie z członkami wspierającymi, sponsorami i innymi osobami fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi, 

 5. udzielanie pomocy i sprawowanie doradztwa w sprawach dotyczących zarządzania i ochrony praw pokrewnych, przyznawanie stowarzyszeniowych nagród, wyróżnień, dyplomów, jak też występowanie z wnioskami o odznaczenia lub wyróżnienia państwowe
  i resortowe dla swoich członków,

 6. udzielanie swoim członkom zwyczajnym, będącym osobami fizycznymi oraz członkom - kandydatom finansowej, rzeczowej i prawnej pomocy w sprawach artystyczno-zawodowych oraz materialno - bytowych.

Aby przystąpić do STOART należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, a następnie złożyć ją lub przesłać do Działu Członkowskiego STOART. 

Do uzyskania pełnego członkostwa konieczne jest też powierzenie STOART zbiorowego zarządzania prawami artysty wykonawcy poprzez zawarcie umowy o zbiorowe zarządzanie.

Do dokumentów dołączyć należy także kserokopię dowodu osobistego.

Powierzając STOART swe prawa do artystycznych wykonań uzyskujesz: 

 • Ochronę praw do artystycznych wykonań. 
 • Wypłaty tantiem za utrwalone (nagrane) artystyczne wykonania. 
 • Bezpłatne konsultacje prawne w zakresie prawa do tantiem.
 • Interwencje dotyczące naruszania praw do artystycznych wykonań np: nagrania audio lub video wykorzystane bez wiedzy i zgody artysty wykonawcy). 
 • Pomoc finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
 • Wpisanie do międzynarodowej bazy danych IPD (International Performers Database)
 • Czynne i bierne prawo wyborcze do władz STOART

STOART wypłaca tantiemy z tytułu korzystania z artystycznych wykonań przez nadawców, reemitentów, podmiotów publicznie odtwarzających wykonania utworów oraz za tzw. "czyste nośniki".

Tak, STOART pobiera składkę członkowską w wysokości 1 zł miesięcznie, która potrącana jest z wypłaconych tantiem.

Po dokonaniu czynności niezbędnych do identyfikacji i wprowadzeniu danych dotyczących artystycznych wykonań do systemu rozliczeniowego STOART, następuje repartycja wynagrodzeń.

Rozliczenie następuje w możliwie najkrótszym terminie.